NABOKV-L post 0006924, Fri, 18 Oct 2002 20:08:43 -0700

Subject
vnbib: "Pushkin Motiv in the Poetics of Nabokov's _Gift_
Date
Body
http://nabokovandko.narod.ru/motive.html

pUSHKINSKII MOTIV V POETIKE ROMANA v. nABOKOBA "dar"// bNIMAJA ZVUKU STRUN TVOIX..."

sBORNIK STATEJ. kALININGRAD 1998. vYPUSK 4