NABOKV-L post 0006925, Fri, 18 Oct 2002 20:17:50 -0700

Subject
Fw: vnbib: "Pushkin Motiv in the Poetics of Nabokov's _Gift_
Date
Body

----- Original Message -----
From: D. Barton Johnson
To: NABOKV-L@LISTSERV.UCSB.EDU
Sent: Friday, October 18, 2002 8:08 PM
Subject: vnbib: "Pushkin Motiv in the Poetics of Nabokov's _Gift_ by Aleksandr Rusanov


http://nabokovandko.narod.ru/motive.html

pUSHKINSKII MOTIV V POETIKE ROMANA v. nABOKOBA "dar"// bNIMAJA ZVUKU STRUN TVOIX..."

sBORNIK STATEJ. kALININGRAD 1998. vYPUSK 4