----- Original Message -----
From: D. Barton Johnson
To: NABOKV-L@LISTSERV.UCSB.EDU
Sent: Friday, October 18, 2002 8:08 PM
Subject: vnbib: "Pushkin Motiv in the Poetics of Nabokov's _Gift_ by Aleksandr Rusanov

http://nabokovandko.narod.ru/motive.html
 
pUSHKINSKII MOTIV V POETIKE ROMANA v. nABOKOBA "dar"// bNIMAJA ZVUKU STRUN TVOIX..."
 
sBORNIK STATEJ. kALININGRAD 1998. vYPUSK 4