Vladimir Nabokov

Dolinin, Alexander. Pogliadim na arlekinov: Shtrikhi k portretu V. Nabokova. 1988