Bobretsov, V. Yu., ed. Iz poezii russkogo zarubezh'ia. 1991