Vladimir Nabokov

Medaric, Magdalena. Vladimir Nabokov i roman XX stoletiia. 1991