Shrayer, Maxim D. Ivan Bunin i Vladimir Nabokov: poetika sopernichestva. 1995