Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. Aerial View: Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. 1993