Vladimir Nabokov

Daniel, S. Optyka Nabokova. 1999