Vladimir Nabokov

Pimkina, A. Igrovoi printsip tvorchestva V. V. Nabokova: Na primere romanov 'Zashchita Luzhina' i 'Pnin'. 1994