Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. Pushkin Embedded. 1982