Bezrodnyi, Mikhail. "Suprugi Komarovy: Zametki na polakh Pnina." 1990