Barabtarlo, Gennady. Nabokov's Reliquary Poem. 1993