Vasiliev, G. K. Stranitsa is rasskaza Nabokova 'Vesna v Fial'te': Opyt lingvisticheskogo analiza. 1991