Liubimova, T. B. Literaturnye obliki neosoznannogo pokaianiia (M. Bakhtin, V. Nabokov, Ven. Erofeev). 1995