Meyer, Priscilla. Etymology and Heraldry: Nabokov's Zemblan Translations: A bot on the Nabokov Escutcheon. 1987