Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. The World of Nabokov's Stories. 1999