Vladimir Nabokov

Brown, Edward. Nabokov, Chernyshevsky, Olesha and the Gift of Sight. 1991