Vladimir Nabokov

Barabtarlo, Gennady. Nabokov's trinity (On the movement of Nabokov's themes). 1999