Vladimir Nabokov

Blackwell, Stephen H. Fugitive Sense in Nabokov. 2009