Vladimir Nabokov

Davydov, Sergey. Metapoetics and Metaphysics: Pushkin and Nabokov, 1799-1899. 2003