Vladimir Nabokov

Boyd, Brian. Vladimir Nabokov: Amerikanskie gody. 2004.