Vladimir Nabokov

Boyd, Brian. Nabokefu Zhuan: Meiguo Shiqi. 2011; Rev. ed. 2019