Boyd, Brian. “Blednyi ogon’” Vladimir Nabokova: Volshebstvo khudoshtvennogo otkryiya. 2015.

Author(s)
Bibliographic title
“Blednyi ogon’” Vladimir Nabokova: Volshebstvo khudoshtvennogo otkryiya.
Publisher, city
Page(s)
576
Publication year
Comment

Translation of Brian Boyd, Nabokov's Pale Fire: The Magic of Artistic Discovery.

Trans. Stanislav Shvabrin.