Vladimir Nabokov

Boyd, Brian. Vladimir Nabokov 1899-1977. 1987.