Vladimir Nabokov

Boyd, Brian. Nabokov, Vladimir Vladimirovich. 2005