Higuchi, Tomono. Vurajimiru Nabokofu bungaku no tenki: Boumei no kiseki to sakkazou no hensen. 2005