http://nabokovandko.narod.ru/motive.html
 
pUSHKINSKII MOTIV V POETIKE ROMANA v. nABOKOBA "dar"// bNIMAJA ZVUKU STRUN TVOIX..."
 
sBORNIK STATEJ. kALININGRAD 1998. vYPUSK 4