Vladimir Nabokov

Akikusa, Shun'ichiro. Nabokofu yakusu nowa watashi: Jikohonyaku ga hiraku tekusto. 2011

Bibliographic title
Nabokofu yakusu nowa watashi: Jikohonyaku ga hiraku tekusto
Publication year
Comment

Translation: Nabokov, "Translation is Mine": Self-translation Creates the Text