Bibliographic entries by author: Basinskiy, P.

This is a list of Bibliography Items for the selected author (1 in total).
  • Basinskiy, P., Ad'iutanty ikh prevoskhoditel'stv: noveishaya literatura v kontekste Rozanova i Nabokova, v. 50, Literaturnaya gazeta, 15 December, details