Bibliographic entries by author: Stark, Vadim P.

This is a list of Bibliography Items for the selected author (2 in total).
  • Stark, Vadim P., V. Sh., ili Muza Nabokova, Istkusstvo Leningrada, 1991, Leningrad, details
  • Stark, Vadim P., Znamenatel'nye daty v khronografii Nabokova, v. 5, Nabokovskiy vestnik, 2000, St. Petersburg: Dorn, details