Vladimir Nabokov

Bart, Vyatcheslav. Vladimir Nabokov’s Ontological Aestheticism from the Renaissance to Transhumanism. 2019