Vladimir Nabokov

Boyd, Brian. Stalking Nabokov (interview). 2011