Vladimir Nabokov

Connolly, Julian W. The Real Life of Zhorzhik Uranski. 1980