Vladimir Nabokov

Hoyem, Andrew. On Nabokov's Poem "Pale Fire". 1997