Vladimir Nabokov

Johnson, D. Barton. That Butterfly in Nabokov's Eye. 1997