Vladimir Nabokov

Otake, Sunny. Nabokov i smrt. 1997