Vladimir Nabokov

Sakharov, Vsevolod. V. V. Nabokov -- russkii pisatel'. 1997