Vladimir Nabokov

Schuman, Samuel. Nabokov's God; God's Nabokov. 2016