Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. A Dozen Notes to Nabokov's Short Stories. 1998