Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. Nabokov: temy i variatsii. 2000