Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. The Poetics of Vladimir Nabokov's Short Stories, with Reference to Anton Chekhov and Ivan Bunin. 1995