Vladimir Nabokov

Shrayer, Maxim D. Seksografiia Nabokova. 2000