Vladimir Nabokov

Spieker, Sven. Vladimir Nabokov’s Translations. 2016