Vladimir Nabokov

Stringer-Hye, Suellen. Nabokov kak ikona popularne kulture. 1997