Vladimir Nabokov

Voronina, Olga. The Outskirts of Dreamland: Gennady Barabtarlo’s Insomniac Dreams. 2019