NABOKV-L post 0007061, Sat, 9 Nov 2002 10:25:05 -0800

Subject
News from Nabokov Museum in St. Petersburg
Date
Body
15 nojabrja v Musee V.Nabokova na Morskoi Ja ORGANISOVIVAU I VEDU -naucho prakticheskii I MEMUARNO LITERATURNII SEMINAR I KRUGLI STOL - dlija pedagogov litetraturi i uchitelei POD nasbvaniem
"VLADIMR NABOKOV.TENICHEVSKIE GODI"

Dr. Evgenii Belodubrovskii will conduct a seminar for literature teachers at the Nabokov Museum in St. Petersburg on November 15 entitled "Vladimir Nabokov: The Tenishev Years"

(VN attended the private Tenishev school for some years.)