NABOKV-L post 0006300, Tue, 8 Jan 2002 10:21:21 -0800

Subject
Response to Query (fwd)
Date
Body
From: Oleg Dorman <dorman@cityline.ru>

THANK YOU VERY MUCH!


From: Andrew Woods <andrew.woods@student.adelaide.edu.au>

This sounds like a paraphrase of a famous poem by
Adam Mickiewicz, "Good night". It goes like this.


Dobranoc

Dobranoc! ju¿ dziœ wiêcej nie bêdziem bawili,
Niech snu anio³ modrymi skrzyd³y ciê otoczy,
Dobranoc! niech odpoczn¹ po ³zach twoje oczy,
Dobranoc! niech siê serce pokojem zasili.

Dobranoc! z ka¿dej ze mn¹ przemówionej chwili
Niech zostanie dŸwiêk jakiœ cichy i uroczy,
Niechaj gra w twoim uchu, a gdy myœl zamroczy,
Niech siê mój obraz sennym Ÿrenicom przymili.

Dobranoc! obróæ jeszcze raz na mnie oczêta,
Pozwól lica. - Dobranoc! - Chcesz na s³ugi klasn¹æ?
Daj mi pierœ uca³owaæ. - Dobranoc! zapiêta.

- Dobranoc! ju¿ uciek³aœ i drzwi chcesz zatrzasn¹æ.
Dobranoc ci przez klamkê - niestety! zamkniêta!
Powtarzaj¹c: dobranoc! nie da³bym ci zasn¹æ.--
Andrew Woods