Vladimir Nabokov

NABOKV-L post 0005947, Wed, 2 May 2001 11:38:24 -0700